MR

De medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

In de MR van School JUUL kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Op School JUUL vinden wij het heel belangrijk om met ouders in gesprek te zijn over het beleid van de school. Ouders houden ons scherp en bekijken beleidszaken vanuit een ander gezichtspunt. Dit werkt erg verhelderend.

Wat bespreekt de MR?

Wanneer u als ouder in de MR zit, mag u elk onderwerp wat betreft het beleid van de school aan bod brengen. Het is niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken. Wel kunt u ideeën of zaken waar u zorgen over hebt op de agenda laten zetten. U zit in de MR namens alle ouders van de school. Het is daarom van belang om te weten wat er onder ouders speelt. 

Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR. Hier hebt u als ouder instemmingsrecht over:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan. Hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

Naast zaken waar u officieel instemmingsrecht over hebt, mag u als MR ook advies uitbrengen. U kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de verkeersveiligheid rond de school
  • de invulling van het schoolreisje
  • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol).
 
 
 

De MR van School JUUL

De MR van School JUUL bestaat uit de volgende personen:

Mevr. Nelianne Wagenaar, ouder
Mevr. Heidi Nieuwenhuis, ouder
Mevr. Cobie van Kolfschoten, personeel
Mevr. Susanne Bloemendal, personeel

Mevr. Mariska van der Molen neemt namens onze school deel aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).