Ons team 


Ook als leerkrachten beschikken wij over verschillende talenten en interesses. Deze talenten en interesses worden ingezet voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij zijn geschoold in het werken met meervoudige intelligentie. We hebben oog voor de talenten van het individuele kind. Enerzijds stimuleren we de ontwikkeling van de talenten, anderzijds dagen we kinderen uit om ook hun minder goede kanten te ontwikkelen. We hebben oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en passen hun onderwijs daar op aan.

We zijn er van overtuigd dat kinderen vanuit de omgeving gerichte steun, sturing, inspiratie en motivatie nodig hebben. Met name bij de kernvakken rekenen en taal nemen wij daarom deze steunende en sturende houding aan. Kinderen hebben volwassenen nodig die hen de route of routes wijzen. Bij het werken met Vierkeerwijzer stimuleren wij kinderen om zelf te kiezen en ontdekkend te leren. Daarbij nemen wij dan een meer coachende rol in.

Als leerkrachten gaan we positief met elkaar om en hebben plezier met elkaar. In openheid en eerlijkheid werken we samen om zo het onderwijs optimaal vorm te geven. We geven elkaar opbouwende feedback. We zijn professioneel en stellen het belang van het kind voorop. We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. We besteden veel aandacht aan een goede relatie met ouders en kinderen.

We maken deel uit van een team waarin je ertoe doet! We staan er niet alleen voor. In alles wat we meemaken –zowel privé als professioneel- staan we in verbinding met elkaar en zijn we betrokken op elkaar.